Naar inhoud

Algemeen directeur

Vanaf 1 augustus 2018 bestaat er geen gemeente- of OCMW-secretaris meer. Deze worden vervangen door een Algemeen Directeur.

De algemeen directeur is de hoogste ambtenaar bij het gemeentebestuur en OCMW. Hij is het hoofd van het personeel, staat in voor de algemene leiding en de interne controle op de werking van de diensten.
Hij geeft juridisch, beleidsmatig en bestuurskundig advies aan de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester.
Hij bereidt de dossiers voor die bestemd zijn voor de gemeenteraad en voor het college van burgemeester en schepenen.

Hij woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen en maakt het verslag ervan op. Hij zorgt samen met de gemeentelijke diensten voor de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen.
De algemeen directeur ondertekent samen met de burgemeester de briefwisseling van het gemeentebestuur.

De algemeen directeur is voorzitter van het gemeentelijk managementteam. Namens het managementteam sluit hij een afsprakennota met het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester over de wijze van samenwerken. In overleg met het managementteam stelt hij het voorontwerp op van het organogram, de personeelsformatie, de rechtspositieregeling van het personeel, de strategische nota van het meerjarenplan, en de beleidsnota van het budget.