Naar inhoud

Mobiliteitsraad

De gemeenteraad verklaarde zich in zitting van 01 juli 2010 akkoord met de oprichting en de samenstelling van een mobiliteitsraad.
Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur, werden de statuten en samenstelling van de mobiliteitsraad aangepast. Deze aanpassing werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 apil 2013.

De mobiliteitsraad is een belangrijke actor in het creëren van een draagvlak voor het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. De mobiliteitsraad heeft een adviserende en ondersteunende functie met betrekking tot mobiliteit en verkeer en vormt een intermedium tussen het gemeentebestuur en de bevolking.
De raad kan adviezen verstrekken op eigen initiatief over alle beleidsdossiers waarvan zij vindt dat er mobiliteitsbelangen in het geding zijn of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad of de schepen bevoegd voor mobiliteit. De adviezen zijn niet bindend voor het gemeentebestuur.
De mobiliteitsraad zal het gemeentebestuur adviseren bij het gemeentelijk mobiliteits- en verkeersbeleid. De raad kan tevens initiatieven nemen op het vlak van de vijf basisdoelstellingen van een duurzaam mobiliteitsbeleid (bereikbaarheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid, milieu).
Deze raad geeft advies over het gemeentelijk mobiliteitsbeleid maar zal ook om advies gevraagd worden over gemeentelijke aangelegenheden of problemen in verband met mobiliteit en verkeer. De raad kan tevens initiatieven nemen ter verbetering van de verkeersleefbaarheid. De inrichting van wegen, straten en pleinen kan er besproken worden. Daarnaast heeft de raad het recht om op eigen initiatief over alle beleidsdossiers, waarvan hij vindt dat er mobiliteitsbelangen in het geding zijn advies uit te brengen aan de gemeenteraad of aan het college van burgemeester en schepenen.

Samenstelling:
De raad telt 11 stemgerechtigde leden en wordt uitgebreid met volgende toegevoegde leden zonder stemrecht:
- de schepen bevoegd voor mobiliteit;
- de ambtenaar bevoegd voor mobiliteit;
- de voorzitter van de gemeenteraadscommissie bevoegd voor mobiliteit;
- een lid van de lokale politiezone;
- een lid van de lokale brandweerzone;
- een vertegenwoordiger van de GECORO;
- een vertegenwoordiger van de adviesraad bevoegd voor lokale economie;
- een vertegenwoordiger van de adviesraad bevoegd voor milieu en natuur.

Invulling van de raad
De effectieve samenstelling van de raad werd bekrachtigd op de gemeenteraad van 1 juli 2013.
De eerste vergadering van de nieuwe mobiliteitsraad vond plaats op 8 oktober 2013.

 Lees hier de statuten van de Mobiliteitsraad.