Naar inhoud

Speelstraten

Opgelet speelstraat!

Een speelstraat is een openbare weg (of een gedeelte ervan) waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren een hek wordt geplaatst met het verkeersbord C3, voorzien van een onderbord met daarop de vermelding “speelstraat”.

In de speelstraten is de volledige breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen, in hoofdzaak door kinderen. De personen die spelen worden gelijkgesteld met voetgangers.

De straat is enkel toegankelijk voor voetgangers, fietsers en auto’s van bewoners. De auto’s mogen er enkel stapvoets rijden. Fietsers moeten er rijden met aangepaste snelheid en moeten indien nodig afstappen.

Een speelstraat is enkel een speelstraat op vooraf bepaalde dagen en uren.

Wettelijke selectiecriteria

 • de speelstraat ligt in een straat met een overheersend woonkarakter zonder doorgaand verkeer.
 • de snelheid in de straat is beperkt tot maximaal 50 km per uur.
 • er is geen doorgang van openbaar vervoer.
 • er is geen ziekenhuis gelegen in de straat.
 • prioritaire voertuigen alsook voertuigen van de huisvuilophaaldienst hebben steeds doorgang.
 • het plaatsen van de hekken moet gebeuren volgens de wettelijke criteria: bij de hekken komen borden C3 van 70 cm hoog, type 3, reflecterend met een onderbord met vermelding ‘speelstraat’.

Bijkomende selectiecriteria

 • 70% van de buurtbewoners gaat akkoord. Dit percentage wordt vastgelegd aan de hand van een bewonersenquête.
 • straten of delen van straten waar zich handelszaken en publieke parkings bevinden komen niet in aanmerking;
 • het aantal kruispunten in de straat is beperkt;
 • de lengte van de speelstraat wordt beperkt: lange straten kunnen enkel voor een bepaald deel afgesloten worden.

Een speelstraat kan enkel ingericht worden gedurende de schoolvakantie in juli en augustus. In elke speelstraat worden minimum drie buurtbewoners aangeduid die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen en het opbergen van de hekken. De hekken worden geleverd door de gemeente.

Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 vermeldt in artikel 9.2.bis dat “…de hekken worden geleverd onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder”. De wegbeheerder is in dit geval de gemeente Wetteren. De gemeente is verantwoordelijk voor het feit dat de hekken en signalisatie aan de wettelijke criteria voldoen.

Tijdens de uren dat de openbare weg als speelstraat wordt gebruikt, mag er speelinfrastructuur worden geplaatst zolang de doorgang (minimum 3 meter) van de toegelaten bestuurders en de voertuigen van de hulpdiensten niet wordt gehinderd. Voertuigen die niet toebehoren aan de bewoners van de straat (exclusief prioritaire voertuigen en voertuigen van de huisvuilophaal-dienst) moeten steeds achtergelaten worden buiten de door de hekken afgebakende zone.

Procedure

 • de bewoners kunnen een speelstraat aanvragen. De politie en de dienst mobiliteit geven advies. Het college van burgemeester en schepenen beslist.
 • 70% van de bewoners moet akkoord zijn met de speelstraat. De aanvragers nemen daarvoor een bewonersenquête af.
 • het aanvraagformulier en het formulier voor de bewonersenquête kan u hier downloaden.

Aansprakelijkheid

In geval van schade kan de gemeente niet verantwoordelijk gesteld worden. De bewoners zijn aansprakelijk voor eventueel toegebrachte schade door henzelf of hun kinderen aan derden. Het inrichten van een speelstraat ontslaat ouders niet van de plicht tot toezicht op hun kinderen. Als de bewoners de bepalingen van het reglement niet naleven, dan kan de toelating tot het inrichten van de speelstraat ingetrokken worden.